Pagrindiniai uždaviniai
 • Nacionaliniu mastu sukurti organizacinį valdymo instrumentą, kuris leistų suformuluoti bendrą Lietuvos šilumos energetikos ūkio plėtros viziją bei parengti šio ūkio sektoriaus Strateginių tyrimų planą iki 2025 metų;
 • Sukurti praktinį instrumentą Lietuvos šilumos energetikos ūkio mokslo institucijų bendradarbiavimui su šios ekonomikos šakos verslo subjektais, taip užtikrinant prielaidas efektyvesniam Lietuvos šilumos energetikos ūkio dalyvavimui Europos Sąjungos ūkinėje erdvėje bei šio ekonomikos sektoriaus technologiniam, vadybiniam modernizavimui.
 • Sukurti socialinio konsensuso forma aprobuotą ilgalaikę Lietuvos šilumos energetikos ūkio plėtros strategiją, suformuluotą trišaliu pagrindu (verslas, mokslo sektorius, valstybė). Šios strategijos pagrindu siekti koordinuoto viešų ir privačių išteklių pasiskirstymo šilumos energetikos ūkio plėtrai užtikrinti.
 • Išskirti Lietuvos šilumos energetikos ūkio konkurencinius privalumus Europos Sąjungos bei pasaulinės rinkų atžvilgiu.
 • Pritraukti reikalingus ilgalaikius išteklius Lietuvos šilumos energetikos ūkio konkurenciniam privalumui suformuoti ir išplėsti.
 • Sudaryti prielaidas Lietuvos šilumos energetikos ūkio mokslo ir verslo sektoriams užimti konkurencines nišas Europos Sąjungos, pasaulinėje rinkose.
 • Užtikrinti Lietuvos šilumos energetikos ūkio plėtros strateginių tikslų suderinamumą su Europos Sąjungos šilumos energetikos ūkio strategine plėtra, kuri yra programuojama Europos statybos technologijos platformoje, ETP „Nulinės taršos organinio kuro energijos gamybos įrenginiai“ bei kituose Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose.
 • Pasiekti, kad Lietuvos šilumos energetikos ūkio plėtros prioritetai taptų vienais iš Europos Sąjungos plėtros prioritetų ir jie būtų aptarti Europos statybos technologijos platformoje ir ETP „Nulinės taršos organinio kuro energijos gamybos įrenginiai“ dokumentuose.
 • Sukaupti organizacinius, lobistinius išteklius, reikalingus Lietuvos šilumos energetikos ūkio atstovams užimti vieną iš vadovaujančių pozicijų Europos statybos technologijos platformoje.
 • Nustatyti šio sektoriaus vidutinės trukmės bei ilgalaikius MTEP tikslus ir identifikuoti veiklos kryptis tiems tikslams pasiekti.
 • Identifikuoti iššūkius ir veiksmus, susijusius su švietimo ir mokymų galimybėmis tam, kad būtų išlaikyti ir sustiprinti aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie gali užtikrinti veiksmingą šio sektoriaus technologijų įgyvendinimą.
 • Užtikrinti kuo platesnį dialogą su įvairiais rinkos dalyviais (tarp jų vartotojų organizacijas, finansų rinkos dalyvius, kultūros atstovus ir kt.), kad būtų galima nuolat identifikuoti jų poreikius ir lūkesčius bei atsižvelgti į juos, nustatant ir įgyvendinant strateginių tyrimų planą.